Bàn chải điện tiếng Anh là gì? Tiếng Trung là gì?

Bàn chải điện tiếng Anh là gì, bạn đã biết chưa? Hãy cùng Hawonkoo khám phá kho tàng từ vựng liên quan đến bàn chải điện trong bài viết này nhé!

Bàn chải điện tiếng Anh là gì?

Bàn chải điện trong Tiếng Anh là “electric toothbrush” có phiên âm là /iˈlek trɪk tuːθ brʌ/.

Ví dụ:

I bought a Hawonkoo electric toothbrush to improve my oral health.

Tôi đã mua một chiếc bàn chải điện Hawonkoo để cải thiện sức khỏe răng miệng của mình.

Các từ liên quan bàn chải điện trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các từ vựng tiếng Anh liên quan đến bàn chải điện mà có thể bạn chưa biết.

1. Dụng cụ làm sạch răng

 • toothbrush /ˈtuːθ.brʌʃ/: bàn chải đánh răng
 • water flosser /ˈwɔː.tə ˌflɒs.ər/: máy tăm nước
 • dental floss /ˈden.təl flɒs/: chỉ nha khoa
 • mouthwash /ˈmaʊθ.wɒʃ/: nước súc miệng
 • toothpaste /ˈtuːθ.peɪst/: kem đánh răng

2. Loại răng và bộ phận liên quan

 • tooth/teeth /tuːθ/ /ˈtiːθ/: răng
 • incisor /ɪnˈsaɪ.zər/: răng cửa
 • canine /ˈkeɪ.naɪn/: răng nanh
 • premolar /ˌpriːˈməʊ.lər/: răng tiền hàm
 • molar /ˈməʊ.lər/: răng hàm
 • cement /sɪˈment/: men răng
 • dentures /ˈden·tʃərz/: răng giả
 • enamel /ɪˈnæm.əl/: men
 • gum /ɡʌm/: lợi
 • jaw /dʒɔː/: hàm
 • baby tooth / milk tooth /ˈbeɪbi tuːθ/ /ˈmɪlk tuːθ/: răng sữa
 • pulp /pʌlp/: tủy răng
 • wisdom tooth /ˈwɪz.dəm tuːθ/: răng khôn

3. Bệnh và triệu chứng răng miệng

 • bad breath /ˌbæd ˈbreθ/: hôi miệng
 • decay /dɪˈkeɪ/: sâu răng
 • cavity /ˈkæv.ə.ti/: lỗ sâu răng
 • dry mouth /draɪ maʊθ/: khô miệng
 • gingivitis /ˌdʒɪn.dʒɪˈvaɪ.tɪs/: viêm nướu
 • infection /ɪnˈfek.ʃən/: nhiễm trùng
 • inflammation /ɪnˈfleɪmd/: viêm
 • canker sore /ˈkæŋ.kə ˌsɔː/: lở miệng, loét miệng
 • periodontitis /ˌper.i.əʊ.dɒnˈtaɪ.tɪs/: viêm nha chu
 • plaque /plɑːk/: mảng bám
 • sensitive tooth /ˈsen.sɪ.tɪv tuːθ/: răng nhạy cảm
 • stained tooth /steɪnd tuːθ/: răng ố vàng
 • toothache /ˈtuːθ.eɪk/: đau răng

4. Nhân viên phòng khám răng

 • dentist /ˈden.tɪst/: nha sĩ
 • assistant /əˈsɪs.tənt/: phụ tá
 • hygienist /haɪˈdʒiː.nɪst/: người chuyên vệ sinh răng miệng
 • nurse /nɜːs/: y tá
 • orthodontist /ˌɔː.θəˈdɒn.tɪst/: nha sĩ chỉnh nha
 • pediatric dentist /ˌpiː.diˈæt.rɪk ˈden.tɪst/: nha sĩ nhi khoa
 • periodontist /ˌper.i.əʊˈdɒn.tɪst/: nha sĩ nha chu
 • prosthodontist /ˌprɒs.θəˈdɒn.tɪst/: nha sĩ chỉnh nha

5. Dụng cụ phòng khám

 • apex locator /ˈeɪ.peks ləʊˈkeɪ.tər/: thiết bị định vị gốc apex
 • bib /bɪb/: cái yếm
 • brace /breɪs/: mắc cài niềng răng
 • crown /kraʊn/: mũ chụp răng
 • drill /drɪl/: máy khoan răng
 • dental contra angle /ˈden.təl kɒn.trə ˈæŋ.ɡəl/: tay cầm contral angle
 • dental examination mirror /ˈden.təl ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən ˈmɪr.ɚ/: gương dùng để khám răng
 • dental light / curing lamp /ˈden.təl laɪt/ /ˈkjʊərɪŋ læmp/: đèn trám quang trùng hợp
 • dental handpiece /ˈden.təl hӕndpiːs/: tay khoan nha khoa
 • dental turbine /ˈden.təl ˈtɜː.baɪn/: tuabin nha khoa
 • dental tweezer /ˈden.təl ˈtwiː.zəz/: nhíp nha khoa
 • gargle /ˈɡɑː.ɡəl/: nước súc miệng
 • plier /ˈplaɪ.ər/: kìm
 • probe /prəʊb/: cây đo túi lợi
 • rubber band /ˈrʌb.ər bænd/: thun dùng để giữ khi nẹp răng
 • sink /sɪŋk/: bồn rửa
 • suction machine /ˈsʌk.ʃən məˈʃiːn/: máy hút
 • suture /ˈsuː.tʃər/: chỉ khâu

6. Một số thuật ngữ nha khoa liên quan

 • abscess /ˈæb.ses/: áp xe răng
 • anesthesia /ˌæn.əsˈθiː.zi.ə/: gây mê
 • anesthetic /ˌæn.əsˈθet.ɪk/: gây tê
 • amalgam /əˈmæl.ɡəm/: trám răng thẩm mỹ bằng amalgam
 • bleach /bliːtʃ/: tẩy trắng
 • burning mouth syndrome /ˌbɜːn.ɪŋ ˈmaʊθ ˌsɪn.drəʊm/: hội chứng bỏng rát miệng
 • checkup /ˈtʃek.ʌp/: kiểm tra
 • correction /kəˈrek.ʃən/: điều chỉnh
 • gum recession /ɡʌm rɪˈseʃ.ən/: tụt nướu (còn gọi là teo rút nướu)
 • hygiene /ˈhaɪ.dʒiːn/: vệ sinh răng miệng
 • implant /ɪmˈplɑːnt/: cấy ghép
 • mandible /ˈmæn.dɪ.bəl/: hàm dưới
 • oral surgery /ˌɔː.rəl ˈsɜː.dʒər.i/: phẫu thuật miệng - hàm mặt
 • overbite /ˈəʊ.və.baɪt/: hàm hô
 • radiograph /ˈreɪ.di.əˌɡrɑːf/: hình chụp x quang
 • root canal /ˈruːt kəˌnæl/: ống tủy
 • tartar /ˈtɑː.tər/: cao răng, vôi răng
 • tooth extraction /tuːθ ɪkˈstræk.ʃən/: nhổ răng
 • underbite /ˈʌn.də.baɪt/: răng móm
 • whiten /ˈwaɪ.tən/: làm trắng

Bàn chải điện tiếng Trung là gì?

Bàn chải điện tiếng Trung là “电动牙刷” có phiên âm là /diàndòng yáshuā/.

Một số từ vựng tiếng Trung khác về bàn chải điện:

 • 牙齿 /yáchǐ/: răng
 • 门牙 /ményá/: ăng cửa
 • 牙根 /yágēn/: chân răng
 • 臼齿 /jiùchǐ/: răng hàm
 • 智齿 /zhìchǐ/: răng khôn
 • 尖牙 /jiānyá/: răng nanh
 • 乳牙 /rǔyá/: răng sữa
 • 恒牙 /héngyá/: răng vĩnh viễn
 • 虫牙 /chóngyá/: răng sâu
 • 牙周 /yá zhōu/: nha chu
 • 牙龈病 /yáyín bìng/: bệnh nha chu
 • 牙龈出血 /yáyín chūxiě/: chảy máu chân răng
 • 牙疼 /yá téng/: đau răng
 • 牙周炎 /yá zhōu yán/: viêm nha chu
 • 牙周病治疗 /yá zhōu bìng zhìliáo/: điều trị nha chu
 • 根管治疗 /gēn guǎn zhìliáo/: điều trị tủy
 • 牙齿发黄 /yáchǐ fā huáng/: răng ố vàng
 • 蛀牙 /zhùyá/: sâu răng
 • 兔唇 /tùchún/: sứt môi (hàm ếch)
 • 口腔炎 /kǒu qiāng yán/: viêm khoang miệng
 • 牙龈炎 /yáyín yán/: viêm nướu
 • 整形外科医院 /zhěngxíng wàikē yīyuàn/: bệnh viện ngoại khoa chỉnh hình
 • 牙科医院 /yákē yīyuàn/: bệnh viện nha khoa
 • 口腔医院 /kǒuqiāng yīyuàn/: bệnh viện răng hàm mặt
 • 口腔科 /kǒuqiāng kē/: khoa răng hàm mặt
 • 门诊部 /ménzhěn bù/: phòng khám
 • 儿童牙科 /értóng yákē/: nha khoa nhi
 • 儿科牙医 / érkē yáy/: nha sĩ nhi
 • 定期口腔检查 /dìngqí kǒuqiāng jiǎnchá/: khám răng định kỳ
 • 医疗用品器具 /yīliáo yòngpǐn qìjù/: thiết bị y tế
 • 消毒脱脂棉花 /xiāodú tuōzhīmián huā/: bông sát trùng
 • 消毒脱脂纱布 /xiāodú tuōzhī shābù/: gạc sát trùng
 • 牙冠 /yá guān/: chụp răng
 • 咬合X光 /yǎohé x guāng/: chụp x quang
 • 瓷贴面 /cí tiē miàn/: bọc sứ
 • 刮除牙垢 /guā chú yágòu/: cạo vôi răng
 • 牙桥 /yá qiáo/: cầu răng
 • 拔牙 /báyá/: nhổ răng
 • 支撑 /zhīchēng/: niềng răng
 • 牙齿美白 /yáchǐ měibái/: tẩy trắng răng
 • 补牙 /bǔ yá/: trám răng
 • 牙齿矫正 /yáchǐ jiǎozhèng/: chỉnh nha
 • 义齿 /yìchǐ/: răng giả
 • 种植牙 /zhòngzhí yá/: trồng răng giả
 • 牙髓 /yá suǐ/: tủy nha khoa
 • 医药箱 /yīyào xiāng/: tủ thuốc

Hawonkoo hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu bàn chải điện tiếng Anh là gì và nắm vững những từ vựng liên quan đến thiết bị này. Đừng quên theo dõi Hawonkoo để cập nhật thêm những kiến thức và thông tin hữu ích nhé!

Bài viết liên quan

Máy sấy tóc nóng quá tự ngắt, không chạy - Cách xử lý


Máy sấy tóc nóng quá tự ngắt, không nóng hoặc không chạy chủ yếu là do máy bị hỏng hóc một số bộ phận bên trong.

Xem thêm

Máy sấy tóc bị cháy khét có màu đỏ - Phải làm sao


Máy sấy tóc bị khét là tình trạng mà rất nhiều người gặp phải do sử dụng sai cách hoặc do một số bộ phận bên trong bị hỏng.

Xem thêm

Nhựa ABS là gì, có an toàn không - So sánh với nhựa PP


Nhựa ABS là loại vật liệu phổ biến, được ứng dụng để sản xuất rất nhiều vật dụng mà chúng ta thường xuyên sử dụng hằng ngày.

Xem thêm